Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Jan! Foundation respecteert jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

De Jan! Foundation verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je contact met ons opneemt of een aanvraag indient, vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Grondslag van de verwerking

Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan de Jan! Foundation noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doeleinden van de verwerking

De Jan! Foundation verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan de Jan! Foundation gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De Jan! Foundation behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder iemand daarover te berichten.

Jouw rechten

De Jan! Foundation biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan de Jan! Foundation heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht

Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

JAN! Foundation
Zwedenweg 17
7772 TC Hardenberg
Nederland

T: 06 5318 0314
E: jan@jan-foundation.nl

Laatste datum van wijziging: 25-06-2018